Notice of Non-Discrimination

South Bend Clin­ic LLP Com­pli­ance with ACA Non-Discrimination

Down­load PDF Version

Eng­lish: The South Bend Clin­ic, LLP and Sur­gi­Cen­ter com­plies with applic­a­ble Fed­er­al civ­il rights laws and does not dis­crim­i­nate on the basis of race, col­or, nation­al ori­gin, age, dis­abil­i­ty, or sex.

Span­ish: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter cumple con las leyes fed­erales de dere­chos civiles aplic­a­bles y no dis­crim­i­na por motivos de raza, col­or, nacional­i­dad, edad, dis­capaci­dad o sexo. ATEN­CIÓN: si habla español, tiene a su dis­posi­ción ser­vi­cios gra­tu­itos de asis­ten­cia lingüís­ti­ca. Llame al 1−574−234−8161.

Chi­nese: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1−574−234−8161.

Ger­man: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter erfüllt gel­tenden bun­desstaatliche Men­schen­rechts­ge­set­ze und lehnt jegliche Diskri­m­inierung auf­grund von Rasse, Haut­farbe, Herkun­ft, Alter, Behin­derung oder Geschlecht ab. ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, ste­hen Ihnen kosten­los sprach­liche Hil­fs­di­en­stleis­tun­gen zur Ver­fü­gung. Rufnum­mer: 1−574−234−8161.

Penn­syl­va­nia Ger­man / Dutch: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter iss willich, die Gset­ze (fed­er­al civ­il rights) vun die Oww­erich­keet zu fol­liche un duht alle Leit behan­dle in der seem Weg. Es macht nix aus, vun wellem Schtamm ebber beikummt, aus wellem Land die Vorel­dre kumme sinn, was fer en Elt ebber hot, eb ebber en Mann iss odd­er en Fraa, verkrip­pelt iss odd­er net. Wann du Deitsch schwet­zscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Sch­prooch. Ruf sel­li Num­mer uff: Call 1−574−234−8161.

Burmese: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter ႊ့န ွသက်ဆိုင်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီလူမျိုး၊ အရောင်၊ အမျိုးသား၊ မူလ၊ အသက်၊ မသန်စွမ်းမှုသို့မဟုတ်လိင်အပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။. မှတ်စု: သင်သည်ဗမာစကားပြောပါကသူတို့သည်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ 1−574−234−8161 ကိုခေါ်ပါ.

Ara­bic: بقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا ولا یمیز على أساس العرق أو اللون أو The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter یلتزم الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس. ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1−724−550−4211 (رقم هاتف الصم والبكم: 1−574−234−8161.

Kore­an: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1−574−234−8161 번으로 전화해 주십시오.

Viet­namese: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1−574−234−8161.

French: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter respecte les lois fédérales en vigueur rel­a­tives aux droits civiques et né pra­tique aucune dis­crim­i­na­tion basée sur la race, la couleur de peau, l’o­rig­ine nationale, l’âge, le sexe ou un hand­i­cap. ATTEN­TION : Si vous par­lez français, des ser­vices d’aide lin­guis­tique vous sont pro­posés gra­tu­ite­ment. Appelez le 1−574−234−8161.

Japan­ese: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1 – 574-234‑8161 まで、お電話にてご連絡ください。

Dutch: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter vol­doet aan de geldende wet­telijke bepalin­gen over burg­er­recht­en en dis­crim­i­neert niet op basis van ras, huid­skleur, afkomst, leefti­jd, hand­i­cap of ges­lacht. AAN­DACHT: Als u ned­er­lands spreekt, kunt u gratis gebruik­mak­en van de taalkundi­ge dien­sten. Bel 1−574−234−8161.

Taga­log (Fil­ipino): Sumusun­od ang The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter sa mga naaangkop na Ped­er­al na batas sa kara­p­atang sibil at hin­di nan­didiskrim­i­na batay sa lahi, kulay, bansang pinag­mu­lan, edad, kapansanan o kasar­i­an. PAUAWA: Kung nagsasali­ta ka ng Taga­log, maaari kang gumamit ng mga ser­bisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1−574−234−8161.

Russ­ian: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1−574−234−8161.

Pun­jabi: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. 1−574−234−8161 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

Hin­di: The South Bend Clin­ic and Sur­gi­cen­ter लागू संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का अनुपालन करता है और नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता या सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। नोट: यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो वे मुफ्त भाषा सेवाएं प्रदान करते हैं। 1−574−234−8161 पर कॉल करें